Várjuk minden nap Pécs legújabb hírportálján! Rovatainkban megtalálja a város, az ország, és a nagyvilág híreit!

Dr. Léhmann György nyílt levélben kéri fel a miniszterelnököt a "devizahitel" probléma azonnali megoldására

A végeláthatatlannak és egyre kilátástalanabbnak tűnő "devizahitel"-harc közismert védőangyala, a siófoki Dr. Léhmann György ügyvéd úr minap nyílt levélben a miniszterelnökhöz fordult. Felkéri Orbán Viktort, hogy bankok által diktált devizában nyilvántartott forinthitel szerződésekből eredő problémák végleges rendezésére alkalmas, törvényes és mindkét fél számára tisztességes megoldásként egyezség létrejöttét támogassa. Levelét teljese egészében, változtatás nélkül közöljük.

 

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata  e-mail: lehmann@invitel.hu
==========================================================================

Magyarország Miniszterelnökének
B u d a p e s t
Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Hivatkozással Miniszterelnök úrnak Kossuth Rádióban elhangzott arra nyilatkozatára, hogy ”a Fidesz-KDNP a visegrádi frakcióülésén arra szólította fel a bankokat: november 1-jéig javítsák ki a devizahitelek hibáit, a szerződéseken pedig változtassanak az ügyfelek javára”,

Aggódással figyelve hazámnak és honfitársainak sorsát a bankok által diktált devizaalapú kölcsönszerződés hibái miatt bekövetkezett jelenlegi állapot miatt,

Tapasztalva tevékenységem során minden nap a bankok által diktált devizaalapú kölcsönszerződés hibái miatt bekövetkezett emberi tragédiákat,

Ismeretében annak, hogy ugyanaz a devizaalapú banki kölcsönzés, ami nálunk emberi és nemzeti tragédiához vezetett, Lengyelországban a tisztességesen és a törvények betartása mellett készült érvényes szerződés alapján nemzetnek és a hitelt felvevőknek előrehaladását szolgálja,

Tudatában elegendő ismeretanyag birtokában, hogy a magyar emberek tragédiáját okozó hibás kölcsönszerződés létre nem jött szerződésnek tekintendő a Polgári Törvénykönyvnek kölcsönszerződés létrejöttének feltételeit meghatározó 523. § 1. bek. második feltétele szerződésbe foglalásának elmaradása folytán,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött kölcsönszerződést módosítani a polgári jog szabályai szerint nem lehet, hanem előbb a felek közös egyetértésével pótolni kell a szerződés létrejöttéhez szükséges törvényi feltétel,

Tudatában annak, hogy a devizában nyilvántartott forinthitel kölcsönszerződésnek adósok számára tisztességes és törvényes módon történő átalakítása a devizára hivatkozás nélkül a Nemzeti Bank Elnökének egyetértésével történt Bankszövetségi Elnöki „A teljes forintosításhoz körülbelül 10-12 milliárd svájci frankra lenne szükség, ekkora frankkereslet drasztikusan rontaná a forint árfolyamát” nyilatkozatra is tekintettel nem lehetséges,

Tudatában annak, hogy a világ egyetlen országában sem hivatkozhat eredménnyel a károkozó arra, hogy a kárt azért nem akarja megfizetni a károsultnak, mert a kár megfizetése esetén családja nehéz anyagi helyzetbe kerül, illetve a gazdasága tönkre megy,

Tudatában annak, hogy a Polgári Törvénykönyv 207. § 1. bekezdése helyes alkalmazása esetén az kölcsönt felvevőnek szerződés megkötésekori értelmezésével a szerződés létrejöttéhez szükséges törvényi feltétele a létre nem jött szerződésnek pótolható a pénzügyi tevékenységet engedélyező PSZÁF-nak lakosság részére kiadott tájékoztatója alapján,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött szerződésnek tekintendő devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések megkötésének időpontjában a bankok tisztában voltak számításaik és szakmai ismeretük alapján azzal, hogy a magyar gazdasági életben jelentéktelen szerepet játszó svájci franknak devizaként történő meghatározása esetén 20 %-kal több pénzhez juthatnak az elkövetkezendő 10 évben annál, mintha devizaként történő meghatározásra a magyar gazdaságban elterjedt EURO-t, vagy dollárt határoznak meg,

Tudatában annak, hogy a bankok által diktált szerződésekben megjelölt CHF devizának a PSZÁF tájékoztatója szerinti jegybanki alapkamatának mértéke 2007-2008 években meghatározott 2,0-2,2 %- ról 2009. évtől kezdődően a mai napig 0,1-0,2 mértékre csökkent,
 
Tudatában annak, hogy bankok által diktált létre nem jött szerződésnek tekintendő kölcsönszerződésben az adós törlesztő részletének összegét kölcsönösszeg %-os mértékében meghatározott banki kezelési, illetve adminisztrációs költség is növeli a futamidő végéig,

Tudatában annak, hogy nem létező szerződés esetében jogviszony híján a semmis – érvénytelen – szerződésre meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók azért, mert csak létrejött szerződés lehet érvényes, vagy érvénytelen,

Tudatában annak, hogy jogviszony híján a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerinti elszámolásnak van helye a bankok által diktált létre nem jött szerződés esetében akkor, ha a felek megállapodásra nem jutnak,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött szerződésnek tekintendő devizában nyilvántartott kölcsönszerződés módosításának jogi lehetetlensége ellenére egyezséggel lehetséges a hitelt felvevők értelmezése szerinti törvényes és tisztességes kölcsönszerződést visszamenőleges hatállyal megkötni,
 
Tudatában annak, hogy a hitelt felvevők rendes bírósági eljáráshoz való jogának érvényesülését alkotmánysértően és az európai jogelvekbe ütközően (805/2004 EK rend.) teszik lehetetlenné hazánkban a közokirati formákban rögzített iratok alapján kiállított közjegyzői végrehajtási záradékok,

Tekintettel arra, hogy magyar honfitársaim egyetlen nemzet állampolgárainál nem rosszabbak,
Európai Unióhoz tartozó minden országnak állampolgárai egyenlő jogokkal rendelkeznek,

700 db. devizában nyilvántartott kölcsönszerződést aláíró  ügyfeleim által adott meghatalmazásom alapján

k é r e m
 
T. Miniszterelnök Urat, hogy bankok által diktált devizában nyilvántartott forinthitel szerződésekből eredő problémák végleges rendezésére alkalmas, törvényes és mindkét fél számára tisztességes megoldásként az alábbiak szerinti egyezség létrejöttét támogassa.

K é r e m    

T. Miniszterelnök Urat, hogy az egyezségi ajánlatnak bankok általi el nem fogadása esetén indítványozza az Országgyűlésnek azt, hogy törvényalkotással a az 1996. évi CXII. törvény 210. §-át egészítse ki akként, hogy

„törvényi feltételeknek meg nem felelő kölcsönszerződéseknek – létre nem jött szerződés – jogkövetkezménye az, hogy a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a felek az általuk kapott pénzösszeget egymással szemben betudják, és csak a két összeg közötti különbsége esedékes a nagyobb összeget teljesítő félnek. Ennek teljesítésével egyidejűleg az ilyen kölcsönszerződésnek szerződést biztosító szerződései hatálytalanok.”
-------------------------

K é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy a Bank által diktált devizában nyilvántartott kölcsönszerződések olyan károsultjai részére, akiknek az egyezség megkötése nem lehetséges rajtuk kívül álló okból, vagy tényleges vagyoni káruk már bekövetkezett, pártfogó ügyvédi irodák létrehozatalára utasítsa az Igazságügy minisztert.

Siófokon 2013. szeptember 16. napján.             
Tisztelettel: Dr. Léhmann György
8600 Siófok Szűcs u. 1. sz. a. kérelmező
=======================
 
 
E g y e z s é g

mely létrejött egyrészről …………………………………………………………………………hitelező,
másrészről ………………………………………………………………………………………... hitelt felvevő között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1./ Felek egyezően adják elő, hogy devizában nyilvántartott kölcsönszerződést kötöttek …………………….időpontban. Tekintettel arra, hogy a kölcsönszerződés nem felel meg a törvényi feltételeknek, ugy döntöttek, hogy ezen egyezségi okiratba foglalva rögzítik azt, ami a szerződés megkötése kori jogszabályoknak megfelelően törvényes, méltányos és tisztességes.

Szándékuk feleknek az, hogy a korábban megkötött szerződésnek időpontjától kezdődően a szerződésnek helyére lépve, és a korábbi szerződést tárgytalanná téve, ezen egyezségi okirat alapján állapítsák meg a kölcsönszerződés tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit.

2./ Felek az 1. pontban megjelölt időpontra hatályosan megállapodnak abban, hogy hitelező a hitelt felvevőnek ……….. …..kölcsönösszeget átad, és a hitelt felvevő 200 hónapi futamidővel egyenlő részletekben a felvett kölcsönösszeget …………………törlesztő részletekkel (tőketartozás) hitelezőnek visszafizet a kölcsön felvételét követő minden hónap 15. napjáig.  

3./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban hatályos évi ………% ügyleti kamatot köteles hitelt felvevő hitelezőnek megfizetni. Az így kiszámítható kamat összegének kifizetése a tőketartozás kifizetésével egyidejűleg kötelessége hitelt felvevőnek.  

Felek megállapodnak abban, hogy a futamidő minden hónapjában fizetendő törlesztő részlet két olyan részletből áll, melynek egyik része megfelel a felvett kölcsön összegének futamidő hónapszámának megfelelő arányú részével, míg a másik része a kamatnak a fizetés évére eső kamatösszeg 1/12-ed részére.

4./ Felek tudatában vannak annak, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban a HUF/CHF középárfolyama ………….míg a CHF – svájci frank – Svájci Nemzeti Bank által megállapított jegybanki alapkamata ………%.

Fentiek figyelembevételével felek megállapodnak abban, hogy adós a havi kölcsön és kamatösszeg fizetési kötelezettségét a teljesítés időpontjában Nemzeti Bank által meghatározott HUF/CHF középárfolyam és ……………… HUF/CHF árfolyam hányadosával szorozva köteles fizetni, míg az

ügyleti kamat százalékos mértéke minden megkezdett évben – január 1-től – olyan arányban változik, ahogy …… %-os kamathoz képest a CHF – svájci frank – jegybanki alapkamata a Svájc Nemzeti Bank közlése szerint ezen a napon megállapításra kerül.

5./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt időponttól kezdődően hitelező sem kezelési, sem egyéb adminisztrációs költséggel kapcsolatos díjat, vagy költséget nem követel hitelt felvevőtől, és a kamat mértékét semmilyen jogcímen nem változtathatja az egyezség tartalmától függetlenül.

6./ Hitelt felvevők tudomással bírnak arról, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban megfogalmazott, ezen egyezségi okirat által hatálytalanított okirat szerint hitelezők az ott megjelölt, és jelen egyezségben is elfogadott ügyleti kamat mértékét a korábbi okiratban megjelölt kezelési és egyéb, futamidő végéig tartó dijfizetési kötelezettségre tekintettel is határozta meg hitelező, ezért hitelt felvevők az 5. pontban írtakra tekintettel lemondanak a hibás szerződésből fakadó nem vagyoni kártérítési igényükről. Arról a nem vagyoni kártérítési igényükről mondanak le hitelt felvevők, ami a hitelt felvevőknél azért merült fel, mert a hitelezőnek korábbi, 1. pontban megjelölt szerződésből fakadó indokolatlan követelések elviselése a tényleges vagyoni kártól függetlenül életviszonyukban jelentős kárt okozott.  

7./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt időponttól felmerült egyszeri költségek azt a szerződő felet terhelik, akinél ez felmerült, ellenben jelen egyezséggel felmerülő minden költség hitelezőt terheli.

8./ Felek megállapodnak abban, hogy az egyezséggel kapcsolatos iratokat közjegyzői okiratba nem foglalhatják abból kiindulva, hogy bírósági rendes eljárás megkerülhetetlen legyen bírósági végrehajtást megelőzően abban az esetben, amennyiben hitelt felvevő a hitelező követelését nem ismeri el.

9./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban irt szerződés biztosítékaként korábban megkötött szerződések alapján gyakorolható jogok csak az egyezség tartalmának megfelelő adósi kötelezettség biztosítására szolgálnak és eddig a mértékig gyakorolható az ilyen jogok.

10./ Hitelező a fenti megállapodásra tekintettel kijelenti, hogy az általa, mint végrehajtást kérelmező által már kérelmezett végrehajtási eljárásnak szünetelését kérelmezi azzal, hogy az egyezség aláírásától számított hat hónap elteltével kérelmezheti a végrehajtási eljárás folytatását az esetben, amennyiben ezen egyezség figyelembevételével is fennáll adós – hitelt felvevő – tartozása.

11./ Hitel felvevő által esedékesen fizetendő törlesztő részlet megfizetése a 2.pontban megjelölt időpontig annyit jelent, hogy eddig az időpontig a törlesztő részletnek be kell érkezni hitelező által megjelölt teljesítési helyre, és a megfizetés késedelme esetén 15 napos türelmi idő illeti meg hitelezést felvevőt azzal, hogy a késedelmi időre késedelmi kamat esedékes. A késedelmi kamat mértéke a forintnak mindenkori jegybanki alapkamatának megfelelő összeg az ügyleti kamaton felül.

Indokolt esetben hitelt felvevő késedelme esetén a teljesítés elmaradásától számított 15 napon belül kérheti a teljesítés elhalasztását három hónapra, de a további törlesztő részletek teljesítésére ez a kérelem nem vonatkozik.

Halasztás engedélyezése kérelmezésének elmulasztása, vagy elutasítása esetén az elmulasztott teljesítési határidőtől számított 15 nap elteltével, halasztás engedélyezése esetén az elmulasztott teljesítési határidőtől számított három hónap és 15 nap elteltével a hitelezőt megilleti a minden indokolása nélküli felmondás joga. Ennek a jognak gyakorlása esetén a felmondásnak hitelt felvevőhöz érkezésétől kezdődően az ügyleti kamat helyett is a hitelt felvevőt késedelmi kamat címén a forint jegybanki alapkamatának kétszerese terheli.

12./ Hitelt felvevőt megilleti a teljesítés időszakában az a jog, hogy akár előre teljesítsen, akár a teljes, még hátralévő tőketartozást egy összegben kifizesse azzal, hogy ez esetben az előre kifizetett összegre kamatfizetése nem esedékes.

Fenti okiratot felek megértelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.

………………………….2014.  …………………hó………..napján.

 

                ………………………………………                              ……………………………………………

                                     hitelező                                                                            hitelt felvevő
 

 

Pécs

A BIOKOM NKft. közleménye szerint útlezárásokra számíthatunk kedden és szerdán.

Az amatőr kifejezést általában az alsóbb ligákra használjuk, de Pécsett a megyei bajnokságok alatt is aktívan zajlik az élet.

A Csorba Győző Könyvtárat és fiókkönyvtárait kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkező olvasók használhatják, a 18 év alattiak csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében látogathatják az intézményt.

8 darab új térfigyelő kamerát telepítettek az elmúlt hetekben Pécsett a keleti városrészben. Ezzel 130 fölé nőtt a bűnmegelőzésben és a szabálysértések gyors felderítésében segítséget nyújtó eszközök száma a városban.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt rendeltek el nyomozást három, a Tettye Forrásház Zrt. korábbi, az előző városvezetés idején történt ügye miatt - tudatja közleményben a pécsi önkormányzat.

Belföld

A Jobbik IT elnökével, Keresztesy Gergővel pécsi látogatása kapcsán beszélgettünk a fiatalokat érintő legfontosabb ügyekről.

Az Országgyűlés kétnapos üléssel fejezi be tavaszi ülésszakát a jövő héten, ahol több fontos ügyben is szavazni fognak.

A kozosalap.hu oldalra feltöltött vitaanyagot június 30-ig bárki véleményezheti, ezután véglegesítik a szöveget, amelyet az előválasztáson minden párt minden jelöltjének vállalnia és képviselnie kell majd az előválasztáson.

Nem kellett sokat várni, hogy a „kereszténydemokrata” kormánypárt az egyházfőbe is beleszálljon

A visszalépés gondolata a Jobbik elnökének egy korábbi interjúját követően kapott szárnyra, amikor is azt nyilatkozta, hogy őt leginkább Karácsony Gergely tudná kiegészíteni.

pecsitukor.hu - Pécs új hírportálja

Kövessen minket a Facebook-on is!

Küldjön nekünk hírt!: ugyelet@pecsitukor.hu

 

 

 

 

Kedves Olvasóink!

Az Alkotmánybíróság döntése szerint az internetes oldalak akkor is felelősek a kommentjeikben elkövetett jogsértésekért, ha azokról nem is tudnak.
Az internetes oldalon közzétett kommentek tartalmáért az oldal akkor is felel, ha üzemeltetőinek nem volt tudomása a jogsértő tartalomról,
vagy a sértett kívánságára azonnal el is távolította, illetve moderálta azokat.

A Pécsitükör szerkesztősége ezt a döntést az alapvető emberi jognak számító szabad véleménynyilvánítás súlyos korlátozásának tartja.

Olvasóinknak a továbbiakban a Pécsitükör Facebook oldalán van lehetőségük a hozzászólásra.