Várjuk minden nap Pécs legújabb hírportálján! Rovatainkban megtalálja a város, az ország, és a nagyvilág híreit!

Dr. Léhmann György értékelése a miniszterelnökről

Magyarország Miniszterelnökének

B u d a p e s t

                                     Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Pontosan fél évvel ezelőtt – 2013. szeptember 16. – küldtem meg Önnek a mellékletben látható című, 700 fő devizában nyilvántartott forinthitel szerződéssel eladósodott ügyfelem képviseletében azt az iratomat, melyben a következőket kértem Öntől:

„k é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy bankok által diktált devizában nyilvántartott forinthitel szerződésekből eredő problémák végleges rendezésére alkalmas, törvényes és mindkét fél számára tisztességes megoldásként az alábbiak szerinti egyezség létrejöttét támogassa.

K é r e m   

T. Miniszterelnök Urat, hogy az egyezségi ajánlatnak bankok általi el nem fogadása esetén indítványozza az Országgyűlésnek azt, hogy törvényalkotással a az 1996. évi CXII. törvény 210. §-át egészítse ki akként, hogy

„törvényi feltételeknek meg nem felelő kölcsönszerződéseknek – létre nem jött szerződés – jogkövetkezménye az, hogy a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a felek az általuk kapott pénzösszeget egymással szemben betudják, és csak a két összeg közötti különbsége esedékes a nagyobb összeget teljesítő félnek. Ennek teljesítésével egyidejűleg az ilyen kölcsönszerződésnek szerződést biztosító szerződései hatálytalanok.”

K é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy a Bank által diktált devizában nyilvántartott kölcsönszerződések olyan károsultjai részére, akiknek az egyezség megkötése nem lehetséges rajtuk kívül álló okból, vagy tényleges vagyoni káruk már bekövetkezett, pártfogó ügyvédi irodák létrehozatalára utasítsa az Igazságügy minisztert.

 

Siófokon 2013. szeptember 16. napján.                                                              

 

 Tisztelettel:    Dr. Léhmann György

               8600 Siófok Szűcs u. 1. sz. a. kérelmező”

 

Ön erre a levelemre, ezekre a 700 magyar károsult képviseletében megküldött kérelmeimre nem válaszolt, illetve egy szóval sem jelezte azt titkársága, hogy a levelet megkapták. Valamint arról sem tudok, hogy a levelemet kérésemre szintén megküldő ügyfeleim részére bármit is közöltek volna válaszként.

Fél év elteltével tudomásul vettem azt, hogy Magyarország Miniszterelnöke nem kíván foglalkozni levelemmel, 700 magyar ember képviseletében megküldött kérelmeimmel, feltehetőleg más jellegű levélre, és nagyobb számú magyar embernek hajlandó válaszolni pártja által kialakított protokoll szerint. Ezt tudomásul veszem, és én sem ragaszkodom a levelezés folytatásához.

Tudomásul veszem azt is, hogy Kormányának tagja illetve volt tagja – Navracsics és Matolcsy urak – az Európai Bíróság ítéletéhez csatolt szakértői véleménynek alábbi megállapításai szerint

39.           A hatékony ellenőrzés legfontosabb és kötelező eszközeként az irányelv az arra feljogosított szervezet által indítható keresetet írja elő, amely egyes tagállamok jogrendszerében már a 93/13 irányelv hatálybalépése előtt ismert volt.(12Az irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok kötelesek biztosítani annak lehetőségét, hogy „a nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint”.

jogos érdekkel rendelkező személyek vagy szervezetek eljárást kezdeményezzenek bíróság vagy illetékes közigazgatási hatóság előtt

annak érdekében, hogy azok megítélhessék a[z adott feltétel tisztességtelen jellegét, és adott esetben „megfelelő és hatékony eszközökkel éljenek azért, hogy megszüntessék az ilyen feltételek alkalmazását”.

azzal a mulasztásban megnyilvánuló magatartásukkal, hogy nem hajlandóak azt a feladatukat elvégezni négy év óta, hogy közérdekű pereket indítsanak a károsultak helyett a devizában nyilvántartott forinthitel szerződések tisztességtelensége okából, alaposan gyanúsíthatók az alábbi bűncselekmények elkövetésével:

Hivatali visszaélés

305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen

a) hivatali kötelességét megszegi,

b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy

c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Közfeladati helyzettel visszaélés

306. § Az a közfeladatot ellátó személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen

a) közfeladattal kapcsolatos kötelességét megszegi,

b) közfeladattal kapcsolatos jogkörét túllépi, vagy

c) közfeladati helyzetével egyébként visszaél,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Tudomásul veszem azt is ezek után, hogy nevezett minisztereinek mulasztásban megnyilvánuló, magyar emberek millióinak tönkretételét biztosító, azt elősegítő magatartásukat Ön tudomásul vette, vagy kifejezetten kívánta,

Tudomásul veszem azt is ezek után, hogy Önt és Kormányát nem érdekli az általam március 13-án átvett jogerős, alábbi oldalakkal zárult itéletnek megállapításai, alábbi végkövetkeztetése

 „Fővárosi Ítélőtábla ezért arra következtetésre jutott, hogy a keresettel támadott, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos kikötés ellenőrizhetetlen, a számon kérésre alkalmatlan, a szükséges feltételeket és korlátokat rögzítő szabályozás hiányában az alperes javára indokolatlan és egyoldalú előnyt biztosított, egyúttal a felperes terhére indokolatlan és egyoldalú hátrányt idézett elő, a szerződésből eredő jogok, kötelezettségek egyensúlyának a jóhiszeműség és a tisztesség követelményébe ütköző eltolódását eredményezte, továbbá a Kormányrendelet 1. § 1. bekezdés 1. pontja szerint is tisztességtelennek volt tekintendő.”

okából ezzel a szerződési förtelemmel a szerződést szerkesztő bankok közjegyzői segítséggel hány százezer tisztességes magyar embert fosztottak ki, tettek anyagilag tönkre, hány százezer magyar emberek által megkötött házasságot tettek tönkre, hány százezer magyar ember tántorgott külföldre, hány százezer tisztességes magyar embert tettek testileg és lelkileg is tönkre, idézték elő ezáltal azt náluk, hogy életük értelmét elvesztve emberhez nem méltó körülmények között éljék meg megkurtított életük hátralévő részét.

Tudomásul veszem azt, hogy Weöres Sándor szavaival élve Önök „Nem látnak. Fejük a vályúban.”         

Tudomásul veszem azt, hogy az Önök által hirdetett és törvényes rend, jogállamiság létezése esetén teljességgel felesleges, általam csak közönséges szélhámosságnak tartott, közvagyon herdálásával járó „segítségnyújtásaik” az Önök által mulasztásukkal elősegített banki kifosztottaknál a részemre március 1-én eljuttatott alábbi levél szerinti „eredménnyel” jár (itt következik egy lakásától megfosztott devizahiteles megrázó levele, amit csak azért nem közlünk, mert tucatnyi hasonlót kapunk naponta)) 

Tudomásul veszem azt, hogy a hozzám százával érkező ilyen levél olvasása során könnyekkel küszködve folytatom munkámat, míg Önöknél ugyanezek olvasása a hazaszeretet hiánya, tisztességes magyar emberek kifosztása miatti szenvedések miatti együttérzés hiánya folytán jó esetben csak egy grimaszt, rosszabb esetben „mindenki annyit ér amije van” pökhendi megállapítással járó mosolygást vált ki.

Tudomásul veszem azt, hogy a Fővárosi Ítélőtáblai fenti ítélet megállapításokhoz teljességgel felesleges Európai Bírósági tárgyalásra hivatkozásra időhúzás miatti célból vagy volt minisztere – Matolcsy György – vagy Ön személyesen felkeresve a Kúria Elnökét vette rá a Kúriát abból a célból, hogy a banki kifosztás lehetőségét, a bankok által tönkre tett emberek szenvedését figyelmen kívül hagyva meghosszabbítsák a lehető legnagyobb összegű törvénytelen banki jövedelem megszerzése érdekében.

Tudomásul veszem azt, hogy Ön is és Miniszterei is hajlandóak a bankoknak való megfelelőségük céljából még a Kúria tekintélyét is bemocskolni csak azért, szörnyű magatartásuk miatti felelősségre vonásukat elkerüljék.

Tudomásul veszem azt, hogy erkölcsileg az Ön Kormánya a szerintem hazaárulással felérő fentiekben leírt magatartásukkal a magyar történelemben páratlan mélységbe kűzdötte le magát, és csak azért nem sikerül az utolsó helyre kerülniük, mivel a balatonöszödi miniszterelnöknek szintje csak a fizikában ismert abszolút nulla fokkal mérhető.

Tudomásul veszem azt, hogy a devizában nyilvántartott forinthitel szerződések azonos törvénytelenségeinek lengyel megoldását tudva megállapítható az, hogy Európában másutt tisztességes módon sikerült ezt a problémát is rendezni, csak bennünket, magyarokat ver az Isten az elmúlt 25 év hatalomgyakorlóival. 

Ön pedig azt vegye tudomásul, hogy maradék életemben minden idegszálammal azon leszek, hogy reménye legyen Önöket elfelejtve kis hazámnak arra, hogy olyan országban éljenek honfitársaim, mint amit már 1985-ben Svájcban 1956-ban kimenekült öreg barátomnál Rorschachban tapasztaltam.

Amikor elmondta a Svájcban élő tisztességes magyar kereskedő, hogy a 2 millió svájci frankért eladandó házának vételárát természetesen pontosan rögzíti a szerződésében azért, mert az ebből levont 20 %-os adóból építenek majd Svájcban utakat.

Vagy éppen az ehhez a városhoz tartozó faluban tartottak népszavazást arról, hogy a Polgármester által kicsinek talált Polgármesteri Hivatalt akarja-e bővíteni a község. A népszavazás eredménye nemleges volt, és szerintem azóta is, az akkori méretű Hivatalban teljesítenek szolgálatot.

Egyelőre álmom az, hogy egyszer a magyaroknak is lesz ilyen országunk, és nem kell Önök miatt szégyenkeznünk illetve a tisztességes nagy többségnek szenvedni.

És a fentiek alapján megállapítható, hogy az álom megvalósulásához nem sok hiányzik.

Csupán az, hogy Önök, az elmúlt 25 év dicstelen szereplői a hatalomból eltűnjenek. Örökre. 

Siófokon 2014. március 16. napján

Pécs

Sorra jönnek elő Pécsett a közgyűlés ülésein a pécsi Fidesz jobbnál jobb ötletei. Csak azt nem értem, hol voltak az elmúlt 10 évben, akkor hogy nem jutott eszükbe mit kellene csinálni?

Kedden tartotta alakuló ülését Brüsszelben a helyi és regionális képviselőket tömörítő Európai Uniós intézmény, a Régiók Európai Bizottsága. A bizottság legfiatalabb tagja a 25 éves, Baranya megyei képviselő, Schwarcz-Kiefer Patrik lett, akit a Jobbik delegált a testületbe.

Brenner Koloman a Jobbik országgyűlési képviselője és Schwarz-Kiefer Patrik, Baranya megyei önkormányzati képviselő feljelentést tesz a Petőfi Irodalmi Ügynökség adásában elhangzottak miatt.

Ha Áder János fizetését meg kellett duplázni, a szociális dolgozókét vajon miért nem?

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter azt javasolta, hogy János fizetése legyen havonta 2.937.000 Ft. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ugyanakkor nem javasolta, hogy Júlia fizetése emelkedjen. János egy hónap alatt többet keres, mint Júlia egy évben.
MIND A KETTEN KÖZSZOLGÁK. ÖN EGYET ÉRT AZZAL, HOGY A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK FIZETÉSE DUPLÁJÁRA NŐJÖN, MIKÖZBEN JÚLIA FIZETÉSE NEM EMELKEDIK?

Ön teljesen hülyének néz minket?

A Jobbik nem hagyja szó nélkül a fideszes miniszter kommunistamosdatását!

Devizahitelesek

Május óta több mint 2400 kilakoltatás történt Magyarországon

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján közölt adatok szerint csak július óta 919 kilakoltatás történt, míg a moratórium májusi lejártát követően összesen 2274 esetben jártak el a hatóságok.

Közben a fideszesek megszavazták több tízezer magyar család kilakoltatását

Most megvolt hozzá a bátorságuk. A beadvány egyik legfontosabb követelése az volt, hogy a végrehajtási eljárások 2019. december 31-ig felfüggesztésre kerüljenek, ezzel elegendő időt biztosítva az Országgyűlésnek arra, hogy a szükséges adósmentő, és hitelválság-kezelő jogszabályokat megalkossa.

Belföld

Bana Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője hétfőn azonnali kérdéssel fordult az Orbán-kormányhoz, hogy támogassa a kabinet is azt az európai polgári kezdeményezést, amely az uniós források korrupt felhasználásnak visszaszorítását célozza.

Szerda reggel közös közleményben álltak ki az ellenzéki pártok Demeter Márta mellett.

Az Alfahír írta meg elsőnek, hogy az LMP társelnökét a kormány propagandalapja, az Origo egy névtelen cikkben azzal támadta, hogy a Honvédkórházban VIP-kártyával vett igénybe kezelést, mindezt egy, az intézményből szerzett/megkapott igénylőlappal támasztottak alá. Valóságban a politikus csak súlyos beteg édesanyjával szerette volna az utolsó pillanatokat együtt tölteni, és végül sem ő, sem pedig az anyukája nem feküdt be a Honvédkórház kórtermébe.

2018-ban, a családok évében 3212 ingatlankiürítés történt Magyarországon. 2017-ben ez a szám 3636 volt, ami egyben rekord is.

Bizonyára jól emlékeznek még a 2017-18-as plakátháborúra. Szinte nem lehetett találni az országban olyan jobbikos óriásplakátot, amit ne firkáltak volna össze, hogy hogy nem, Záhonytól Nagykanizsáig - gyakorlatilag ugyanazzal a szöveggel. Nem is sokáig maradt titokban a dolog, kiderült, hogy központi utasítás alapján rongálják az ellenzéki párt kampányanyagait.

A jobbikos feljelentések nyomán végül a rendőrségnek is állást kellett foglalnia. Így derült ki, hogy a kampányanyagok összefirkálása belefér a véleménynyilvánítás szabadságába.

A Jobbik a hétvégén tartotta évadnyitóját, ahol Sneider Tamás elnök a személyét és családját ért támadásokra, rágalmakra reagálva elmondta, hogy a legerősebb ellenzéki párt nem fog meghátrálni.

Életmód

Mintegy száz program várja a közönséget június 23-án a Múzeumok éjszakája kiemelt országos helyszínén, Pécsett - hangzott el a rendezvényt beharangozó keddi sajtótájékoztatón a baranyai megyeszékhelyen.

Tizenkét produkcióval - köztük gengszterkomédiával, operettel, illetve a L'art pour l'art Társulat estjével - várja a nagyközönséget június 21. és augusztus 4. között a Pécsi Nyári Színház a baranyai megyeszékhelyen.

Sport

Tiborcz István barátjának és üzlettársának, Paár Attilának West Hungária Bau Kft.-je és a már több stadionberuházást is elnyerő Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. építheti fel a Budapest Honvéd új stadionját potom 11,8 milliárd forintért – jelent meg a hirdetmény az uniós közbeszerzési értesítő mai számában.

Bejelentette visszavonulását Gera Zoltán, 97-szeres válogatott labdarúgó. A Ferencváros 39 éves támadója csütörtök este Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra döntését. A magyar nemzeti csapatban 97 fellépésén 26-szor volt eredményes.

pecsitukor.hu - Pécs új hírportálja

Kövessen minket a Facebook-on is!

Küldjön nekünk hírt!: ugyelet@pecsitukor.hu

 

 

 

 

Kedves Olvasóink!

Az Alkotmánybíróság döntése szerint az internetes oldalak akkor is felelősek a kommentjeikben elkövetett jogsértésekért, ha azokról nem is tudnak.
Az internetes oldalon közzétett kommentek tartalmáért az oldal akkor is felel, ha üzemeltetőinek nem volt tudomása a jogsértő tartalomról,
vagy a sértett kívánságára azonnal el is távolította, illetve moderálta azokat.

A Pécsitükör szerkesztősége ezt a döntést az alapvető emberi jognak számító szabad véleménynyilvánítás súlyos korlátozásának tartja.

Olvasóinknak a továbbiakban a Pécsitükör Facebook oldalán van lehetőségük a hozzászólásra.